Wuhan Newradar Trade Company Limited
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Main Categories

Newradar Products
SPECIALTY GASES
RARE GASES
MIXED GASES
0,40 US$ - 0,80 US$/Kilogram
400.0 Kilogram(Min. Order)
0,40 US$ - 0,80 US$/Kilogram
400.0 Kilogram(Min. Order)
80,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 6,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
6,27 US$ - 9,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
9,00 US$ - 14,00 US$/Kilogram
50.0 Kilogram(Min. Order)
12,00 US$ - 15,00 US$/Kilogram
10 Kilogram(Min. Order)
6,27 US$ - 9,00 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
50.0 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
50.0 Kilogram(Min. Order)
220,00 US$ - 295,00 US$/Mét khối
1.0 Mét khối(Min. Order)
6,80 US$ - 12,00 US$/Lít
300.0 Lít(Min. Order)
220,00 US$ - 295,00 US$/Mét khối
8.0 Mét khối(Min. Order)
6,80 US$ - 12,00 US$/Lít
300.0 Lít(Min. Order)
29,00 US$ - 49,00 US$/Mét khối
500.0 Mét khối(Min. Order)
300,00 US$ - 1.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
100,00 US$ - 200,00 US$/Cái
5.0 Cái(Min. Order)
50,00 US$ - 185,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
25,00 US$ - 65,00 US$/Mét khối
50.0 Mét khối(Min. Order)